အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(လပွတ္တာ) ကျောင်းအုပ်ကြီးဦးဆောင်၍ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/သူများ မိုးရာသီစုပေါင်းသစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ