တစ်လုံးထိုးဒီဇယ်အင်ဂျင်ပြုပြင်နည်းသင်တန်း

ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်အကြိမ်အရေအတွက် ကျား ပေါင်း
၅၇ _ ၅၇