အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးမှတ်ချက်
ဒေါ်ဝင်းမင်းသန်းကထိက (ဌာနမှုး)
ဦးသာစိန်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်ချိုဝေလှိုင်လက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်ခိုင်လွင်စီလက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်အေးလှိုင်မိုးလက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်ကေသီအောင်နည်းပြ
ဒေါ်ခင်သူဇာလှိုင်နည်းပြ
ဒေါ်နှင်းဝတ်ရည်ကျွမ်း (၁)
ဦးဖြိုးသက်ဦးကျွမ်း (၅)
၁၀ဒေါ််ခင်ပပခိုင်ကျွမ်း (၅)
၁၁ဒေါ်တွယ်တာဦးကျွမ်း (၅)