စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးမှတ်ချက်
ဒေါ်သန္တာချို တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်ယဉ်မိုးခိုင်တွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်သဇင်သီတာကထိက
ဒေါ်နှင်းရည်လင်းလ/ထကထိက
ဒေါ်စုစုစံနည်းပြ