စာပေဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးမှတ်ချက်
ဒေါငြိမ်းစန္ဒာကထိက
ဒေါ်သီတာထွန်းကထိက
ဒေါ်စိုးနန္ဒာသိန်းကထိက
ဒေါ်စိမ်းလဲ့ခိုင်ထွန်းကထိက
ဒေါ်အေးမို့မို့လွင်ကထိက
ဒေါ်ကြည်မာလ/ထကထိက
ဒေါ်အိမွန်ကျော်တင့် လ/ထကထိက
ဒေါဖြိုးသန္တာသရုပ်ပြ
ဒေါ်သိမ့်သီရိနိုင်သရုပ်ပြ