တည်နေရာနှင့်အကျယ်အဝန်း

ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ လပွတ္တာခရိုင်၊ လပွတ္တာ(၃)မိုင်မြို့၊ အမှတ်(၄)ရပ်ကွက်၊ (၅.၀၄)ဧက