ရည်မှန်းချက် နှင့် မျှော်မှန်းချက်

မျှော်မှန်းချက်

  • ဒေသတွင်းလူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်အတွက် အရည်အသွေးအာမခံမှုရှိပြီး ကျွမ်းကျင်မှု ပြည့်ဝသော  အတတ် ပညာရှင် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ်ပေးနိုင်သည့် နည်းပညာ၊ သက်မွေး ပညာနှင့် လေ့ကျင့်ရေး သိပ္ပံ ဖြစ်လာစေရန်

တာဝန်များ

  • နည်းပညာနှင့် သက်မွေးပညာကို လေ့လာသင်ယူလိုသူတိုင်း သင်ကြားခွင့် ရရှိစေရန်
  • ဒေသတွင်းလူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် စေရန်အတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ လေ့ကျင့်မွေးထုတ် ပေးရန်
  • အရည်အသွေးအာမခံမှုရှိပြီး ကျွန်းကျင်မှုပြည့်ဝသော အတတ်ပညာရှင် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများမွေးထုတ် ပေးနိုင်ရန်
  • ဒေသနှင့်ကိုက်ညီသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ရရှိစေရန်အတွက် နည်းပညာဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှုအခြေပြု ကာလတိုသင်တန်းများအား စဥ်ဆက်မပြတ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးရန်