ပညာသင်နှစ်အလိုက် ဆရာ/ဆရာမနှင့် ကျောင်းသား/သူအချိုး

စဉ်
ပညာသင်နှစ်
ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ အရေအတွက်
ဆရာ/ဆရာမ အရေအတွက်
ကျောင်းသားနှင့်ဆရာအချိုး
၂၀၁၉ -၂၀ ခုနှစ်

၆၅
၂၅၃:၁

၂၀၁၅ - ၁၆ ခုနှစ်
၁၅၈
၁၈
၉:၁
၂၀၁၆ - ၁၇ ခုနှစ်
၃၁၂
၅၁
၆:၁
၂၀၁၇ -၁၈ ခုနှစ်
၄၈၃
၅၉၈:၁
၂၀၁၈ -၁၉ ခုနှစ်
၄၉၆၇၂၇:၁
၂၀၁၉ -၂၀ ခုနှစ်
၅၀၇၇၄၇:၁