မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးမှတ်ချက်
ဦးသန်းဌေးအောင်ကထိက
ဒေါ်ဝါဝါလွင်လက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်အေးစန္ဒီလက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်အိသန္တာမွန်လက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်ရွှေရည်ဝင်းနည်းပြ
ဒေါ်အိအိခိုင်နည်းပြ
ဒေါ်ခင်သီတာနည်းပြ
ဦးအောင်မျိုးမင်းကျွမ်း -၃
ဦးဝေဖြိုးကျော်ကျွမ်း -၃