စီမံဌာနများ

  • ငွေစာရင်း ဌာန
  • ၀န်ထမ်းရေးရာ ဌာန
  • ကျောင်းသားရေးရာ ဌာန

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်ငုဝါခိုင်ဌာနခွဲမှူး(ဘဏ္ဍာ)
ဒေါ်ဇာဇာလွင်စာရင်းကိုင်(၄)

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်သစ်သစ်ဌာနခွဲစာရေး
ဉီးဇော်မြင့်စိုးအငယ်တန်းစာရေး

စဉ်အမည်ရာထူး
ဒေါ်ဝင်းစန္ဒာကျော်ဌာနခွဲစာရေး
ဒေါ်အိလဲ့ရည်အငယ်တန်းစာရေး