လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်

မွေးထုတ်ပြီး ကျောင်းသား/သူစာရင်း

စဉ်ဘာသာရပ်ကျားပေါင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၁၂၁၄၂၆
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၁၁၁၂၂၃
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၁၃၁၅၂၈
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၂၁-၂၁
စုစုပေါင်း၅၇၄၁၉၈

စဉ်ဘာသာရပ်ကျားပေါင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၂၄၁၂၃၆
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၁၄၁၆၃၀
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၂၀၁၁၃၁
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၂၃၂၅
စုစုပေါင်း၈၁၄၁၁၂၂

နည်းပညာတက္ကသိုလ် ပေါင်းကူးတက်ရောက်ခွင့်ရရှိသူစာရင်း

စဉ်ဘာသာရပ်ကျားပေါင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ-
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ-
စုစုပေါင်း၁၀

စဉ်ဘာသာရပ်ကျားပေါင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ-
စက်မှုအင်ဂျင်နီယာ
စုစုပေါင်း၁၄

ဒီပလိုမာရရှိသော ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူစာရင်း

စဉ်သင်တန်းအမည်ကျားပေါင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၁၂၁၄၂၆
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၁၁၁၂၂၃
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၁၃၁၅၂၈
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၂၁-၂၁
စုစုပေါင်း၅၇၄၁၉၈

စဉ်ဘာသာရပ်ကျားပေါင်း
မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာ၂၄၁၂၃၆
အီလက်ထရောနစ်အင်ဂျင်နီယာ၁၄၁၆၃၀
လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၂၀၁၁၃၁
စက်မှုစွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာ၂၃၂၅
စုစုပေါင်း၈၁၄၁၁၂၂