လျှပ်စစ်စွမ်းအားအင်ဂျင်နီယာဌာန

စဉ်အမည်ရာထူးမှတ်ချက်
ဒေါ်ဇင်မာလင်းတွဲဖက်ပါမောက္ခ
ဒေါ်ခင်ညိုလင်းကထိက
ဦးအေးမင်းသူလက်ထောက်ကထိက
ဉီးရဲလင်းအောင်
လက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်သူသူဟန်လက်ထောက်ကထိက
ဒေါ်ဇင်မာဌေးနည်းပြ
ဒေါ်ထက်ထက်ဝင်းကျွမ်း(၁)
ဒေါ်ကေကေခိုင်ကျွမ်း(၄)
ဒေါ်ဝတ်ရည်စိုးကျွမ်း(၄)